Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Wat is nieuw 2016?

Versie 2016

Adres Manager

 • Zoeken Adres in andere programmaonderdelen Nieuw extra scherm voor het zoeken en direct overnemen van adressen en contacten vanuit andere programmaonderdelen. Hierbij de optie om vanuit dit scherm ook een nieuw adres toe te voegen en direct over te nemen.
 • Nieuw adres - Via het nieuwe scherm Adres zoeken kunnen adressen snel aangemaakt worden en direct worden overgenomen in een ander programmaonderdeel.
 • Expertzoekmodus - Met een nieuwe zoekopdracht laatst bewerkt kan naar een vorige zoekopdracht gezocht worden.
 • Geavanceerd zoeken - In het zoekresultaat is het mogelijk om met de pijltjestoetsen te navigeren en het geselecteerde adres met Enter over te nemen. In de kolom Hoofdadres wordt alleen bij subadressen en contacten het hoofdadres getoond. Bij de hoofdadressen zelf wordt in deze kolom niks getoond.
 • Adrestype - Het adrestype Firma of Persoon kan nu in tabblad Details > Adres gekozen worden.
 • Voorinstelling Adrestype - Beide adrestypes kunnen apart vooringesteld worden. Bij het aanmaken van een nieuw adres, worden de juiste voorinstellingen afhankelijk van het gekozen adrestype automatisch mee overgenomen.
 • Naam - Het invoeren van de naamgegevens van een nieuwe relatie is veranderd. Er opent geen apart scherm voor deze gegevens, maar toont alleen de vooringestelde naamvelden. Belangrijkste daarbij is de controle op de verplicht in te voeren Naam van de relatie.
 • Adres - Het invoeren en kiezen van de Adressen is verbeterd. Achter de opties Zakelijk, Prive en Overig is het mogelijk om 1 adres als postadres aan te merken. Het geselecteerde postadres is altijd een verplicht veld. Is er slechts 1 adres, dan wordt die automatisch het postadres.
 • Tonen als - Hoe dit veld gevuld kan worden is onder voorinstelling in tabblad Keuzelijsten aan te maken. Met de pijl is het mogelijk om de beschikbare variabelen te selecteren. via de PLUS kunnen meerdere opties voor Tonen als aangemaakt worden.
 • Aanhef in brief - Als de waarde bij de voorinstelling op Handmatig staat, dan is het veld leeg bij aanmaken van een nieuwe relatie.
 • Instellingen offerte/factuur - Deze categorie staat onder tabblad Details > Adres met daarin de velden BTW voorinstelling en Betalingscondities. Hier kan ook worden ingesteld dat de Arbeidskosten wel of niet mee moeten worden afgedrukt, en of deze incl. of excl. BTW afgedrukt moeten worden. Per Adrestype (firma / persoon) is dit vooraf in te stellen. Ditzelfde geldt voor de infotekst die op de factuur mee afgedrukt kan worden (Infotekst uit parameter 70.20.230 en 70.20.240). Bij de relatie zelf is de link tussen Arbeidskosten en Infotekst factuur nog te veranderen.
 • Functie - Het veld Functie is verplaatst naar de categorie Details privé.
 • Opdrachtgever/Leverancier - In tabblad Opdrachtgever/Leverancier worden Leveranciers-nr. en Klanten-nr. gebruikt.
  • Leveranciers-nr. - Dit is uw crediteurennummer, zoals dit door deze klant gebruikt wordt.
  • Klanten-nr. - Dit is uw debiteurennummer, zoals die door deze leveranciers gebruikt wordt.
 • Tegels - op tabblad Overzicht zijn 2 nieuwe tegels toegevoegd Activiteiten en Afdrukvoorbeeld Adres.
 • Projecten - Vanuit de tegel Projecten kan d.m.v. dubbelklikken direct naar Projectbeheer worden gegaan en een bestek geopend, of een nieuw project/bestek aangemaakt worden.
 • tabblad Overzicht - In gehele info uit de tegels Naam en adres, Afdrukvoorbeeld en Telefoon en internet zijn met rechtermuisknop te Kopieren, in info van de tegel Telefoon en internet is per regel apart te kopieren.
 • Brieven - In het Afdrukvoorbeeld wordt het adres exact zo weergegeven, zoals het op de brief wordt afgedrukt, incl. Brief Extra.
 • Tabblad Details - In het veld Notities kan met rechtermuisknop Gebruikersnaam en datum/tijdstip ingevoegd worden.
 • Relatiekenmerken - Binnen een categorie kan worden gesorteerd op datum.
 • Tabblad Contacten - Een contact als Hoofdcontact aanmerken, kan in tabblad Details > Contact. Het nieuw aanmaken, gebruiken en het afdrukvoorbeeld van adressen is verbeterd.
 • Tabblad Medewerker - In de categorie Meldgegevens kunnen de ziektekostenverzekering, pensioenverzekering en BurgerServiceNummer (BSN) worden ingegeven.
 • Activiteit - Een activiteit per e-mail verzenden kan, net als bij Documentbeheer, via de rechtermuisknop.
 • Plus-symbool - Als er slechts 1 optie onder de Plus zit, dan wordt deze automatisch geselecteerd en toegevoegd. Als er onder het Plus-symbool meerdere opties beschikbaar zijn, dan kunnen er meerdere tegelijkertijd gekozen en toegevoegd worden d.m.v. CTRL of SHIFT.
 • Adrestabellen - Voor het aanmaken van adrestabellen zijn nieuwe kolommen beschikbaar, zoals bij de categorie Medewerker en Details.
 • Adrestabellen - De adrestabellen zijn uitgebreid met een kolomfilter en kolomfixatie. Meer over het werken met Adrestabellen is te vinden in: Tabellenlayout
 • Veldomschrijving - In Voorinstelling is het mogelijk om velden anders te noemen. bijv. GSM wordt Mobiel hem. Deze gewijzigde veldomschrijving wordt ook in de Kolomtitels getoond.
 • Selectie - Bij adresselecties kan via de groene PLUS een extra kolom Record markeren (onder Extra) worden toegevoegd.
 • Touch-Modus - De opties onder de rechtermuisknop worden in een rond menu getoond zodra deze functies worden opgeroepen vanuit een mobiel device.
 • Fictieve medewerker - Medewerkers met de status Uit dienst worden in de berekening van het gemiddelde uurloon voor die functie niet meegenomen.
 • Beeldscherm vergroten - Rechtsonder in Adresbeheer kan iedere gebruiker alle schermen van Adresbeheer met 125% of 150% vergroten.

Documentbeheer

 • Nieuw - Documentbeheer en de Actielijst zijn verbeterd. De volledige beschrijving en Help zijn te vinden in Documentbeheer.
 • Sjablonen - Naast Word-sjablonen is het ook mogelijk om andere bestandsformaten te importeren (Tekst, PowerPoint, Excel en Memo).
 • Multi-zoeken - Via het zoekveld rechtsboven in Adresbeheer kan door het Documentbeheer worden gezocht.
 • Geavanceerd zoeken - Met geavanceerd zoeken kan gezocht worden op Verantwoordelijke, Categorie, Documentsoort, etc.
 • Scannen - De opties voor scannen en de bewerkingsfuncties zijn verbeterd.
 • Activiteiten - De optie per e-mail verzenden kan worden opgeroepen via rechtermuisklik.
 • Document aanmaken - Bij het aanmaken van een nieuw document kun je eenvoudig gebruik maken van zelf aangemaakte Favorieten sjablonen.
 • Actielijst - Het aanmaken van een Actie is verbeterd, zodat die snel is aan te maken, te veranderen en te verwijderen is. Het is ook mogelijk om direct meerdere acties toe te voegen / aan te maken.
 • Weergave Foto's - Met de weergave functie Foto's worden alle afbeeldingen in Documentbeheer als een afdrukvoorbeeld getoond. Door dubbelklikken op de afbeelding wordt deze in een apart venster getoond.
 • Prullenbak - In de prullenbak zitten alle verwijderde documenten. Vanuit de prullenbak kunnen deze definitief worden verwijderd, of teruggezet worden in documentbeheer. De prullenbak kan ook met Details en Foto's-afdrukvoorbeeld getoond worden.
 • Nieuw toewijzen - Met de rechtermuisknop kan een geselecteerd document aan een andere relatie, of een ander project worden toegewezen.
 • Adresbrief - In formulierbeheer kan aan een brief aangemaakt en afgedrukt vanuit Adresmanager, automatisch een actie worden gekoppeld.
 • Outlook-koppeling - In Outlook kunnen meerdere e-mails worden geselecteerd en met Drag & Drop direct in Documentbeheer worden gesleept. Het onderwerp van alle e-mails wordt gebruikt als omschrijving van de documenten.

Afdrukken

 • Fast-Report - De nieuwste afdrukken worden gemaakt met een nieuwe rapportgenerator. Deze biedt meer gemak en mogelijkheden om zelf de lay-outs van de verschillende afdrukken aan te passen.
 • Adres Etiketten - Bij adres etiketten kunnen eigen lay-outs worden aangemaakt en voorzien worden van een voorkeursprinter. Verder kunnen eigen etiketten worden aangemaakt. Hiervoor is een eigen groep in formulierbeheer aangemaakt: Adresetiketten.
 • Adressenlijst - De afdruk Adressenlijst zit in de nieuwe formuliergroep (Afdrukken Fast). Hier zijn zelf lay-outs voor aan te maken en te bepalen of een lijst staand of liggend formaat moet worden afgedrukt. Naast een overzichtslijst (Lijst) kan ook per adres een afdruk gemaakt worden (Enkele).
 • Adressen- Basisgegevens - De basisgegevens van de adressen kunnen ook worden afgedrukt. Kies dan de optie Basisgegevens > Adres , Opdrachtgever, Leverancier of Medewerker. Deze afdrukken gebruiken dezelfde lay-out als de Adressenlijst. De Lay-outs zijn opgeslagen in de formuliergroep Afdrukken (Fast).
 • Werktijdenoverzicht - Bij het werktijdenoverzicht kan gekozen worden om besteknummer en bestekomschrijving wel of niet mee af te drukken.
 • Locatieresultaat - Bij het afdrukken van het locatieresultaat kan een maand of een periode gekozen worden. Bij het afdrukken wordt dan alleen naar deze periode/ maand gekeken voor wat betreft de facturen, betalingen en nacalculatieboekingen.
 • Locatieresultaat - Bij het afdrukken van Locatieresultaat kan een ploegleider worden gekozen en mee worden afgedrukt.
 • Werkbrief - De contractvoorwaarden zijn mee af te drukken in de werkbrief, als deze in tabblad Selectie is geselecteerd.
 • Werkbrief - Op de afdruk Werkbrief worden SE posten met Eenheidsprijs duidelijk gemarkeerd.
 • Benodigdheden lijsten - Bij het afdrukken van de benodigdhedenlijsten is het mogelijk om aparte posten te selecteren.
 • Zakelijke correspondentie - Voor alle afdrukken die van deze lay-out groep gebruik maken, is het mogelijk om het e-mailadres en mobiele nummer van de relatie mee af te drukken.
 • Formulierbeheer - De lijst met te gebruiken formulieren is vernieuwd.
 • Aantallen uit - Bij het afdrukken is het veld Aantallen uit uitgebreid met de optie Productie.
 • Stamgegevens klant - Als er bij een klant een Activiteit is aangemaakt, dan kan deze mee worden afgedrukt op de afdruk Stamgegevens klant.
 • Overzicht met bestekslay-out - Voor de 3 afdrukken Orderbestek, Werkbrief en Leverbon, is het mogelijk een eigen koptekst en voettekst aan te maken en te bewaren.
 • Variabelen - In de besteksafdrukken zijn uniforme Variabelen beschikbaar voor de tabbladen Betreft, Koptekst en Voettekst. Bij de Factuur is Bestekomschrijving [LV-BEZEICHNUNG], Besteknummer[LV-NR] en Aanhef [ANREDE] en in de Offerte is Aanhef [ANREDE] toegevoegd.
 • Overzicht Begroot-Productie - Deze afdruk kan in Documentbeheer worden opgeslagen.
 • DATAflor Document Printer - De documenten worden in een nog betrouwbaarder formaat PDF/A , met ingebouwde lettertypen aangemaakt en opgeslagen.
 • Benodigde Plantenlijst - Planten met eenzelfde naam, maar met verschillende kwaliteiten worden op de benodigde plantenlijst apart afgedrukt. (vooralsnog wel zonder de kwaliteit!)

Financieel

 • Afboeken openstaande posten - Facturen waar nog geen betalingen op zijn geboekt, kunnen met deze optie automatisch verwerkt worden, zodat de OSP-lijst opgeschoond wordt. Er kan een periode worden ingegeven welke facturen allemaal afgeboekt moeten worden. Dit geldt zowel voor eigen verkoopfacturen als voor inkoopfacturen.
 • Kortingen voor debiteuren - Facturen kunnen volledig gestorneerd worden. Reeds betaalde bedragen worden opgenomen als vooruitbetaling. Het is mogelijk om zoveel kortingen als gewenst voor een factuur aan te maken.
 • Verrekenen creditnota's - Bij het inboeken van de betalingen (Inkomende betalingen) kunnen creditnota's op tabblad Openstaande VB/CN met rechtermuisknop worden verrekend.
 • Kostenrekening Machine - Toewijzen van kostenplaats en kostendrager aan machine in tabblad machinebeheer 2.
 • SEPA-XML-betalingen - Het is mogelijk om de Clearing-controlelijst SEPA-XML-betalingen herhaald af te drukken vanuit de schermen Clearing SEPA en XML erneut erstellen.
 • Betalingsverkeer Crediteur-SEPA - Bij het aanmaken van de leveranciersfactuur is een langer betalingskenmerk (70 tekens) mogelijk.
 • Facturen uitgevoerde beurten - In het veld Rechenansatz kunnen Termijnaantallen groter dan 999 ingevoerd worden.

Bewerken bestek

 • Postmarkering - In bestekken kunnen niet volledige en belangrijke posten gemarkeerd worden. (zie Postmarkering)
 • Postsoorten - Bij GAEB-Import worden posteigenschappen ingelezen: Basisposten, Referentie-, en Herhalingsbeschrijvingen, hoofd- en subposten.
 • Uitvoeringslocatie - Bestekken, titels en posten kunnen in tabblad Kaart voorzien worden van markeringsvlag in de kaart, als uitvoeringslocatie. (zie Uitvoeringslocatie)
 • Planten kwaliteit - Bij P-Posten, VC Planten en planten van P-Posten kan een afwijkende kwaliteit handmatig worden aangemaakt.

Nacalculatie

 • Registratie en rapportage - Het vastleggen van de arbeidsuren is verbeterd.
 • Mindestlohn - Voor de urencontrole kunnen de uren geboekt worden door van-, tot- en Pauze-tijden vast te leggen.
 • Loonsoorten - Bij de loonsoorten zelf (ook de niet-productieve) wordt aangegeven of de uren geboekt moeten worden met van-tot-tijden.
 • Afdrukken - Het Werktijdenoverzicht geeft per medewerker een urenoverzicht met de begin en eindtijden en de pauze-tijd per maand met uren en loonsoort. Deze is per email te versturen.
 • Meer informatie is te vinden in de Online Help > Hoofdstuk Nacalculatie.

Projectbeheer

 • Onderhanden werk - Na afdrukken van de factuur komt een extra venster (Orderportefeuille) met de mogelijkheid om het onderhanden werk gedetailleerd toe te wijzen.
 • Regiewerkrapport - Voor het berekenen van het te factureren uurtarief, kan gebruik gemaakt worden van de lijst met verschillende functies (fictieve medewerkers).

Programma algemeen

 • Weergave - De symbolen binnen de verkenner zoals in een bestek zijn gemoderniseerd.
 • Tabellay-out-sjablonen - Het is mogelijk om Tabellay-out-sjablonen op te slaan. Iedere tabellay-out kan eigen kolommen hebben, een eigen groepering, sortering en eigen kolomvolgorde. Meer uitleg over de tabellen is te vinden in hoofdstuk: Tabellenlayout

Koppelingen

 • GAEB - Bij GAEB-Import worden posteigenschappen ingelezen: Basisposten, Referentie-, en Herhalingsbeschrijvingen, hoofd- en subposten.
 • XML - Uitbreiding van de XML-Import Het is mogelijk om voor nacalculatie Machines van-tot-tijden te boeken.

Voorcalculatie

 • EFB-Blatt 221 - NIET in NEDERLAND! Eine Hilfe zum vollständigen Ausfüllen wurde integriert.

BUSINESS MOBILE

 • Import - Toewijzen van toeslagboekingen bij importeren is mogelijk.
 • Materiaalprijzen - Het is mogelijk om de materiaalprijzen niet in BUSINESS MOBILE te tonen.

back to page top | Mail to DATAflor | Copyright page | Data protection